ജാലകം നിത്യജീവൻ: വിശ്വാസപ്രമാണം

nithyajeevan

nithyajeevan

Tuesday, October 11, 2011

വിശ്വാസപ്രമാണം

                   ജപമാലയുടെ ക്രൂശിത രൂപത്തിന്മേല്‍ 
പിടിച്ചു കൊണ്ട് ചൊല്ലുന്ന വിശ്വാസപ്രമാണം, സകല ക്രിസ്തീയ സത്യങ്ങളുടെയും ഒരു വിശ്വാസ സംഗ്രഹമാണ്. വലിയ യോഗ്യതയുള്ള   ഒരു പ്രാര്‍ത്ഥനയാണത്. കാരണം സകല 
ക്രിസ്തീയ പുണ്യങ്ങളുടെയും നിത്യനന്മകളുടെയും  സകല പ്രാര്‍ത്ഥനകളുടെയും അടിസ്ഥാനം വിശ്വാസമാണ്. ഒരാളുടെ വിശ്വാസം എത്രമാത്രം   വലുതാണോ അത്രമാത്രം  യോഗ്യത അയാളുടെ പ്രാര്‍ത്ഥനയ്ക്കുണ്ടായിരിക്കും. 

               "ദൈവത്തില്‍ ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു" എന്നുള്ള ആ വാക്കുകളില്‍ മൂന്ന് 
പുണ്യങ്ങളായ വിശ്വാസത്തിന്റെയും  പ്രത്യാശയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും പ്രകരണങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്.  വിശുദ്ധര്‍ അവരുടെ ജീവിതകാലത്തും  മരണസമയത്തും കടന്നു വന്ന പ്രലോഭ നങ്ങളെ, പ്രത്യേകിച്ച്    വിശ്വാസത്തിനും   പ്രത്യാശയ്ക്കും  സ്നേഹത്തിനും എതിരായവയെ കീഴടക്കിയത് വിശ്വാസപ്രമാണം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടായിരുന്നു. 

പരിശുദ്ധ ജപമാലയില്‍ യേശുവിന്റെയും മാതാവിന്റെയും ധാരാളം രഹസ്യങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. ഈ രഹസ്യങ്ങള്‍ നമുക്കുവേണ്ടി തുറന്നു തരുന്ന  ഏക  താക്കോല്‍ വിശ്വാസമാണ്. അതിനാല്‍, വളരെ ഭക്തിപൂര്‍വ്വം വിശ്വാസപ്രമാണം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടു വേണം നാം ജപമാല ആരംഭിക്കാന്‍. നമ്മുടെ വിശ്വാസം എത്രമാത്രം  ശക്തമാണോ അത്രമാത്രം  യോഗ്യത നമ്മുടെ ജപമാലപ്രാര്‍ത്ഥനയ്ക്കുണ്ടായിരിക്കും. 

(From 'The Secret of The Rosary" by St.Louis De Montfort)