ജാലകം നിത്യജീവൻ: November 2015

nithyajeevan

nithyajeevan

Tuesday, November 17, 2015

ജപമാല - അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ കലവറ


വലിയൊരു ജപമാലഭക്തനും വി.ഡൊമിനിക്കിനു
ശേഷം ക്രമേണ ക്ഷയിച്ചുപോയ ജപമാലഭക്തിയുടെ
പുനരുദ്ധാരകനുമായിരുന്ന വാഴ്ത്തപ്പെട്ട അലൻ പറയുന്നു:
"എണ്ണമറ്റ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ വേരും കലവറയുമാണ് പരിശുദ്ധ
ജപമാല. കാരണം, ജപമാലയിലൂടെ,
  • പാപികൾക്ക് പാപമോചനം ലഭിക്കുന്നു.
  • ദാഹാർത്തരായവർക്ക് ഉണർവ് ലഭിക്കുന്നു.
  • ബന്ധിതരുടെ ബന്ധനങ്ങൾ തകർക്കപ്പെടുന്നു.
  • വിലപിക്കുന്നവർ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നു.
  • പ്രലോഭിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവർ സമാധാനം കണ്ടെത്തുന്നു.
  • ദരിദ്രർ സഹായത്തെ കണ്ടെത്തുന്നു.
  • സന്യസ്തർ നവീകരിക്കപ്പെടുന്നു.
  • അജ്ഞാനികൾ പ്രബുദ്ധരാക്കപ്പെടുന്നു.
  • ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ അഹങ്കാരത്തെ അതിജീവിക്കുവാൻ പഠിക്കുന്നു.
  • മരിച്ച വിശ്വാസികളുടെ സഹനത്തിന് ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നു.
ഒരു ദിവസം പരിശുദ്ധ കന്യക വാഴ്ത്തപ്പെട്ട അലനോട് പറഞ്ഞു:

"എന്റെ ജപമാലയോട് ഭക്തിയുള്ളവർക്ക്, അവരുടെ

ജീവിതകാലത്തും മരണസമയത്തും എന്റെ പുത്രന്റെ കൃപയും

അനുഗ്രഹവും ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. അവർ,

മരണശേഷം കിരീടമണിഞ്ഞ കൈകളിൽ ചെങ്കോൽ പിടിച്ച,

നിത്യമഹത്വം ആസ്വദിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരെപ്പോലെ

ആകേണ്ടതിന്, എല്ലാ അടിമത്തങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ

സ്വതന്ത്രരാക്കപ്പെടണമെന്നും ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നു."

ആമേൻ!! അപ്രകാരം ആയിരിക്കട്ടെ!