ജാലകം നിത്യജീവൻ: July 2014

nithyajeevan

nithyajeevan

Monday, July 28, 2014

വി.അൽഫോൻസാ

ജൂലയ് 28

ഇന്ന് ഭാരതസഭയുടെ അഭിമാനമായ വി.അൽഫോൻസാമ്മയുടെ തിരുനാൾ.
    ഭരണങ്ങാനത്തിന്റെ സഹനസുമമായ വി.അൽഫോൻസാമ്മ, തന്റെ   36    വർഷത്തെ    ഹൃസ്വമായ   ജീവിതകാലയളവിൽ അനുഭവിച്ചു   തീർത്ത    സഹനങ്ങളുടെ     അളവ്, അവളുടെ മണവാളനായ    ഈശോ     മാത്രമാണ്     അറിഞ്ഞത്.    ആ സഹനങ്ങളുടെ സുഗന്ധം അതിവേഗം അവളുടെ ജന്മനാട്ടിലും പിന്നാലെ  ലോകം മുഴുവനും പരന്നു..  ഇന്നവൾ വി.അൽഫോൻസായാണ്. ഭാരതസഭയിലെ ആദ്യത്തെ വിശുദ്ധ..


St.Alphonsa, Pray for us..