ജാലകം നിത്യജീവൻ: വിശുദ്ധ വലിയ യാക്കോബ്

nithyajeevan

nithyajeevan

Monday, July 25, 2011

വിശുദ്ധ വലിയ യാക്കോബ്


വിശുദ്ധ യാക്കോബ് -  ആദ്യത്തെ അപ്പസ്തോലരക്തസാക്ഷി 


എന്റെ പിന്നാലെ പോരുകയെന്നു
ക്രിസ്തുനായകൻ ചോൽകവേ
എല്ലാം ത്യജിച്ചു പോന്ന യാക്കോബേ
പ്രാർത്ഥിക്ക നിത്യം ഞങ്ങൾക്കായ്...


ഇടിമുഴക്കത്തിൻ പുത്രനെന്നുള്ള
അഭിധാനം പോലെ വിശ്വാസ -
സ്ഥിരതനൽകുന്ന വീര യാക്കോബേ
പ്രാർത്ഥിക്ക നിത്യം ഞങ്ങൾക്കായ്...


     താബോർമലയിൽ മറുരൂപം പൂണ്ട
     മിശിഹാ തൻ മഹിമ കാണുവാൻ
     ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച വന്ദ്യ യാക്കോബേ
     പ്രാർത്ഥിക്ക നിത്യം ഞങ്ങൾക്കായ്...


മൃത്യു വരിച്ച ജായിറൂസിന്റെ
പുത്രിക്കു ജീവൻ നൽകിയ
കർത്താവിൻ ചാരേ നിന്ന യാക്കോബേ
പ്രാർത്ഥിക്ക നിത്യം ഞങ്ങൾക്കായ്...