ജാലകം നിത്യജീവൻ: ധന്യ മാതൃത്വം

nithyajeevan

nithyajeevan

Wednesday, July 27, 2011

ധന്യ മാതൃത്വം

ഇതാ ധന്യയായ ഒരമ്മ ...
ശ്രീമതി എലിസബത്ത് 

                                                                2011 July 14 നു  കര്‍ത്താവില്‍ നിദ്ര
പ്രാപിച്ച  ശ്രീമതി എലിസബത്ത് ആനിക്കുഴിക്കാട്ടില്‍ തന്റെ  15 മക്കളില്‍ പത്തുപേരെ ദൈവത്തിനു സമര്‍പ്പിച്ചു കൊണ്ട് മാതൃത്വത്തിന് ധന്യതയേറ്റി.
ശ്രീമതി എലിസബത്തിന്റെ മക്കളില്‍ ആറു പേര്‍ വൈദികരും നാലുപേര്‍ കന്യാസ്ത്രികളുമാണ്.