ജാലകം നിത്യജീവൻ: വിശുദ്ധഗ്രന്ഥ വായന

nithyajeevan

nithyajeevan

Saturday, July 30, 2011

വിശുദ്ധഗ്രന്ഥ വായന


                                  ഈശോ പറയുന്നു: "വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം വായിക്കേണ്ടത് കണ്ണുകൾ കൊണ്ടായിരിക്കരുത്; ഒരുവന്റെ അരൂപി കൊണ്ടായിരിക്കണം.   അപ്പോൾ ആ വചനങ്ങൾക്കു നിദാനമായ അതിസ്വാഭാവിക അറിവ് സത്യത്തിന്റെ പ്രകാശത്താൽ വെളിവാക്കപ്പെടും.    പക്ഷേ, ഇതു ലഭിക്കണമെങ്കിൽ വായിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്നോടു് ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അരൂപി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ നയിക്കുന്നത് എന്റെ അരൂപിയായിരിക്കും."