ജാലകം നിത്യജീവൻ: The Sacred Heart of Jesus

nithyajeevan

nithyajeevan

Friday, June 10, 2011

The Sacred Heart of Jesus

   The month of June is dedicated to The Sacred Heart of Jesus

                                                                              ഈശോയുടെ   മാധുര്യമേറിയ   തിരുഹൃദയമേ,    

                                               ഞങ്ങളുടെ    സ്നേഹമായിരിക്കണമേ !