ജാലകം നിത്യജീവൻ: പ്രാര്‍ത്ഥനയുടെ ശക്തി

nithyajeevan

nithyajeevan

Tuesday, June 21, 2011

പ്രാര്‍ത്ഥനയുടെ ശക്തി

ഈശോ പറയുന്നു: 


"നിങ്ങള്‍ പ്രാര്‍ഥിക്കുവിന്‍.  അനവരതം പ്രാര്‍ഥിക്കുവിന്‍. പ്രാര്‍ത്ഥനകളാല്‍ അനേകര്‍ ശുദ്ധരാക്കപ്പെടും. ത്യാഗങ്ങളാലും ഉപവാസത്താലും  അനേകര്‍ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. സമയം പാഴാക്കരുത്. സമയം അത്യാസന്നമായിരിക്കുന്നു. എന്നെ കൂടുതലായി പുകഴ്ത്തുക. അധികമായ സ്നേഹം എനിക്ക് 
നല്‍കിക്കൊണ്ടും അത് എന്നോട് പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഈ ലോകത്തിന്റെ അതിക്രമങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുവിന്‍. എന്റെ മക്കളെ, എന്നെ പ്രസാദിപ്പിക്കുകയും എന്നോട് ഈ വാക്കുകള്‍ പറയുകയും ചെയ്യുക:
"യേശുവേ,  അങ്ങയെ വാത്സല്യപൂര്‍വ്വം സ്നേഹിക്കുവാന്‍ എന്നെ പഠിപ്പിക്കേണമേ! അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കാത്തവര്‍ക്കും അങ്ങയുടെ തിരുഹൃദയത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വലിതമായ അഗ്നിയെ ഗ്രഹിക്കാത്തവര്‍ക്കും ഈ കൃപ നല്കണമേ!"