ജാലകം നിത്യജീവൻ: കുരിശിന്റെ വഴി - പത്താം സ്ഥലം

nithyajeevan

nithyajeevan

Saturday, March 31, 2012

കുരിശിന്റെ വഴി - പത്താം സ്ഥലം

ഈശോയുടെ വസ്ത്രങ്ങള്‍  ഉരിഞ്ഞെടുക്കുന്നു
ഈശോ പറയുന്നു: "ഞാൻ   കുടിച്ച കാസ മുഴുവൻ  കുടിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കു കഴിയണം. വിദ്വേഷത്തിനു പകരം സ്നേഹം, ജഡികാസക്തിയ്ക്കെതിരെ ചാരിത്ര്യശുദ്ധി, പ്രലോഭനങ്ങളിൽ  ധീരമായ ചെറുത്തുനില്‍പ്പ്, ദൈവസ്നേഹത്തിനും സഹോദരസ്നേഹത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ദഹനബലി....  ഇങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു പറയുക, "ഞങ്ങൾ  പ്രയോജനമില്ലാത്ത ദാസന്മാർ . -...".... ഗാഗുല്‍ത്തായിൽ   വച്ച് എന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉരിഞ്ഞുമാറ്റിയതു പോലെ മാനുഷികമായതെല്ലാം നിങ്ങളിൽനിന്ന് ഉരിഞ്ഞുകളയണം..."