ജാലകം നിത്യജീവൻ: കുരിശിന്റെ വഴി - ഏഴാം സ്ഥലം

nithyajeevan

nithyajeevan

Monday, March 26, 2012

കുരിശിന്റെ വഴി - ഏഴാം സ്ഥലം

 ഈശോ  രണ്ടാംപ്രാവശ്യം വീഴുന്നു  
     ഈശോ പറയുന്നു: "മാനുഷികമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വേദന തിന്മയാണ്. പക്ഷേ, ആത്മീയമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വേദന നന്മയാണ്. നീതിമാന്മാരുടെ മേന്മ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങളും കറകളും കഴുകിക്കളയുകയും ചെയ്യുന്ന ബലിയാണത്. എതിർക്കുകയോ നിരാശപ്പെടുകയോ ചെയ്യാതെ അതു സ്വീകരിച്ചു കാഴ്ച വയ്ക്കണം. ഒരാൾ എത്രമാത്രം നല്ലവനാണോ അത്രമാത്രം അധികമായിരിക്കും അയാളുടെ ദുഃഖങ്ങൾ.."