ജാലകം നിത്യജീവൻ: കുരിശിന്റെ വഴി - അഞ്ചാം സ്ഥലം

nithyajeevan

nithyajeevan

Saturday, March 24, 2012

കുരിശിന്റെ വഴി - അഞ്ചാം സ്ഥലം

   ശിമയോന്‍  ഈശോയെ  സഹായിക്കുന്നു
       ഈശോ പറയുന്നു: "ശതാധിപനായ ലോങ്കിനൂസ് നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു. പീലാത്തോസിനേക്കാൾ  അധികാരം കുറഞ്ഞവനായിരുന്നെങ്കിലും കാല്‍വരിയിലേക്കുള്ള വഴിമദ്ധ്യേ വിരോധികളായ വമ്പിച്ച ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ, ഏതാനും പടയാളികൾ   മാത്രം കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, അയാൾ   എന്നെ സംരക്ഷിക്കുവാന്‍  ധീരത കാണിച്ചു. എന്നെ സഹായിച്ചു; എനിക്ക് ല്‍പ്പം വിശ്രമം തന്നു; ഭക്തരായ സ്ത്രീകൾ   എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാന്‍  അനുവദിച്ചു; സൈറീന്‍കാരനായ മനുഷ്യന്റെ സഹായം തന്നു; എന്റെ അമ്മയെ  കുരിശിനരികിൽ   നില്‍ക്കാന്‍  അനുവദിച്ചു.    
            ഓ! മനുഷ്യരെ,   നിങ്ങൾ   ഭൗതിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു മാത്രം ആകുലരാകുന്നു. ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയും ദൈവം ഇടപെടുന്നു എന്നറിയുവിൻ . .     നീതിയായി പ്രവത്തിക്കുന്നവക്ക് എപ്പോഴും ഞാന്‍  പ്രതിസമ്മാനം കുന്നു. എന്റെ നാമത്തിഒരു പാത്രം വെള്ളം കൊടുക്കുന്നവക്കും പ്രതിസമ്മാനം ഉണ്ടെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും പറയുന്നവനാണു ഞാന്‍.. എനിക്കു സ്നേഹം കുന്നവക്ക് ഞാന്‍  എന്നെത്തന്നെ കുന്നു."