ജാലകം നിത്യജീവൻ: ദിവ്യപൈതങ്ങളുടെ തിരുനാള്‍

nithyajeevan

nithyajeevan

Wednesday, December 28, 2011

ദിവ്യപൈതങ്ങളുടെ തിരുനാള്‍

                        December 28 - ഇന്ന് ദിവ്യപൈതങ്ങളുടെ തിരുനാള്‍

                           ഇന്ന് തിരുസഭ,  ഉണ്ണിയേശുവിനെ കൊല്ലാനുള്ള പരിശ്രമത്തില്‍ ,  ഹേറോദേസ്  രാജാവിനാല്‍    കൊല്ലപ്പെട്ട ശിശുക്കളുടെ ഓര്‍മ്മയാചരിക്കുന്നു.

            അന്ന്  ക്രൂരനായ ഹേറോദേസ്  രാജാവിനാല്‍  അസംഖ്യം പൈതങ്ങൾ   കൊല്ലപ്പെട്ടുവെങ്കില്‍,   ഇന്ന്  അതിന്റെ എത്രയോ ഇരട്ടി   കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്   അവരുടെ   സ്വന്തം   അമ്മമാരുടെ ഉദരത്തില്‍   വച്ചുതന്നെ  കശാപ്പു   ചെയ്യപ്പെടുന്നത്!  അവര്‍  ആധുനിക കാലത്തിലെ "ദിവ്യപൈതങ്ങ"ളാണ്....  അവരേയും ഇന്നേദിവസം നമുക്കോര്‍ക്കാം...