ജാലകം നിത്യജീവൻ: കാവല്‍ മാലാഖയുടെ തിരുനാള്‍

nithyajeevan

nithyajeevan

Tuesday, October 2, 2012

കാവല്‍ മാലാഖയുടെ തിരുനാള്‍

October 2 -   ഇന്ന്  കാവല്‍ മാലാഖമാരുടെ  തിരുനാള്‍

Little Litany of the Guardian Angels
Lord, have mercy on us.
Christ, have mercy on us.
Lord, have mercy on us.

Holy angels of God:
Be with us always.
In all our journeys,
Holy angels, be with us.
In all our labors,
Holy angels, be with us.
In all our temptations,
Holy angels, be with us.
In all our sufferings,
Holy angels, be with us.
In the hour of danger,
Holy angels, be with us.
In the hour of death,
Holy angels, be with us.
                                          Amen.