ജാലകം നിത്യജീവൻ: വി. സൈമൺ, വി.യൂദാ തദേവൂസ്

nithyajeevan

nithyajeevan

Monday, October 29, 2012

വി. സൈമൺ, വി.യൂദാ തദേവൂസ്

ഒക്ടോബർ 28

ഇന്ന് അപ്പസ്തോലന്മാരായ വി. സൈമൺ, വി.യൂദാ തദേവൂസ് എന്നിവരുടെ തിരുനാൾ.