ജാലകം നിത്യജീവൻ: മാലാഖയുടെ അഭിവാദനം - വിശദീകരണം

nithyajeevan

nithyajeevan

Sunday, October 7, 2012

മാലാഖയുടെ അഭിവാദനം - വിശദീകരണം

   October - Month of the Most Holy Rosary

(From "The Secret of the Rosary" by St.Louis De Montfort)

           
 നിങ്ങള്‍ പാപത്തിന്റെ അടിമയാണോ? എങ്കില്‍ പരിശുദ്ധ മറിയത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുക.  ആ പരിശുദ്ധ കന്യകയോട്‌ "ആവേ" എന്നു പറയുക. "പാപമില്ലാത്തവളേ, എത്രയും അഗാധമായ ബഹുമാനത്തോടെ  ഞാന്‍ അങ്ങയെ അഭിവാദനം ചെയ്യുന്നു" എന്നാണ് ഇതിന്നര്‍ഥം. പരിശുദ്ധഅമ്മ നിങ്ങളെ പാപങ്ങളില്‍ നിന്നും തിന്മയില്‍ നിന്നും വിമോചിപ്പിക്കും.
                 അജ്ഞതയുടെയും അപരാധത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ തപ്പിത്തടയുകയാണോ? പരിശുദ്ധ മറിയത്തിന്റെ പക്കല്‍ച്ചെന്നു പറയുക; "മറിയമേ സ്വസ്തി". "നീതിസൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തില്‍ നിമഗ്നയായ അങ്ങേയ്ക്ക് സ്വസ്തി" എന്നാണതിന്റെ അര്‍ത്ഥം. പരിശുദ്ധ മാതാവ് നിങ്ങള്‍ക്ക് തന്റെ പ്രകാശത്തില്‍ നിന്ന് അല്‍പ്പം നല്‍കും. 
                   സ്വര്‍ഗത്തിലേക്കു നയിക്കുന്ന പാതയില്‍ നിന്ന് നിങ്ങള്‍ വഴി തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ? എങ്കില്‍, പരിശുദ്ധ മറിയത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുക. കാരണം, "സമുദ്രതാരം - ഈ ലോകജീവിതമാകുന്ന നാവികയാത്രയില്‍ നമ്മുടെ ആത്മാക്കളാകുന്ന കപ്പലുകളെ നയിക്കുന്ന ധ്രുവനക്ഷത്രം" എന്നാണ് അതിന്നര്‍ത്ഥം - നിത്യരക്ഷയുടെ തുറമുഖത്തേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കും. നിങ്ങള്‍ ദുഃഖത്തിലാണോ?  എങ്കില്‍, പരിശുദ്ധ മറിയത്തിലേക്ക് തിരിയുക. എന്തെന്നാല്‍, ആ നാമത്തിന് ഇങ്ങനെയും അര്‍ത്ഥമുണ്ട്; "ഇപ്പോള്‍ സ്വര്‍ഗത്തില്‍ പരിശുദ്ധമായ ആനന്ദത്തിന്റെ ഒരു കടലായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഈ ലോകത്തില്‍ തീവ്രവേദനയാല്‍ നിറയപ്പെട്ടിരുന്ന കദനക്കടല്‍".  പരിശുദ്ധ മറിയം നിങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തെ സന്തോഷമായും ക്ലേശത്തെ സാന്ത്വനമായും മാറ്റും. 
                  വരപ്രസാദാവസ്ഥ നിങ്ങള്‍ക്കു നഷ്ടമായോ?എങ്കില്‍, ദൈവം പരിശുദ്ധ മറിയത്തില്‍ നിറച്ചിരിക്കുന്ന അളവറ്റ കൃപകളെ സ്തുതിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങ് നന്മ (കൃപ) നിറഞ്ഞവളും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സകല ദാനങ്ങളും നിറഞ്ഞവളും ആണെന്ന്   പരിശുദ്ധ മറിയത്തോടു പറയുക.  പരിശുദ്ധ മാതാവ് ആ കൃപകളില്‍ കുറച്ച് നിങ്ങള്‍ക്കു നല്‍കും. 
           പരിശുദ്ധ ജപമാലയുടെ പ്രാര്‍ത്ഥനകളിലും രഹസ്യങ്ങളിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിസ്മയനീയമായ വിശുദ്ധീകരണ സമ്പത്തിനെ ഒരിക്കലും ഒരാള്‍ക്കും മനസ്സിലാക്കാനാവില്ല. നമ്മുടെ കര്‍ത്താവും രക്ഷകനുമായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ധ്യാനമാണ് ജപമാല ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്കുള്ള ഏറ്റവും വിസ്മയനീയമായ ഫലങ്ങളുടെ ഉറവിടം.