ജാലകം നിത്യജീവൻ: വി.മര്‍ഗ്ഗരീത്താ മറിയം

nithyajeevan

nithyajeevan

Tuesday, October 16, 2012

വി.മര്‍ഗ്ഗരീത്താ മറിയം

 October 16

ഇന്ന്, തിരുഹൃദയഭക്തിയുടെ പ്രേഷിതയും പ്രചാരകയുമായിരുന്ന   വി.മര്‍ഗ്ഗരീത്താ മറിയത്തിന്റെ (St.Margaret Mary Alacoque) തിരുനാള്‍  
To love Me, Think of Me;  To think of Me, Love Me

                                      പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും നൂറ്റാണ്ടുകളിലായി  ബനടിക്ടന്‍ ആശ്രമങ്ങളിലാണ് ഈശോയുടെ പരിശുദ്ധ ഹൃദയത്തോടുള്ള പ്രത്യേകമായ ഭക്തി ആരംഭിച്ചതെങ്കിലും   ഈ ഭക്തിയുടെ  പ്രചാരണത്തിനായി  ഈശോ തെരഞ്ഞെടുത്തത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ ഫ്രാന്‍സിലെ ഒരു വിസിറ്റേഷന്‍    സന്യാസിനിയായിരുന്ന വി.മര്‍ഗ്ഗരീത്താ മറിയത്തെയായിരുന്നു. ഒരു ദര്‍ശനത്തില്‍ ഈശോ അവളോടു  പറഞ്ഞു: "കണ്ടാലും, മനുഷ്യരെ ഇത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നതും മനുഷ്യരാല്‍ ഇത്ര കുറച്ചു  സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നതുമായ എന്റെ ഹൃദയം.."