ജാലകം നിത്യജീവൻ: അതിദൂതന്മാരുടെ തിരുനാള്‍

nithyajeevan

nithyajeevan

Saturday, September 29, 2012

അതിദൂതന്മാരുടെ തിരുനാള്‍

 September 29

 ഇന്ന് മുഖ്യദൂതന്മാരായ വി.മിഖായേല്‍, വി.ഗബ്രിയേല്‍, വി.റാഫേല്‍ എന്നിവരുടെ തിരുനാള്‍.
St.Michael
St.Gabriel
St.Raphael