ജാലകം നിത്യജീവൻ: ഉപവിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രബോധനം

nithyajeevan

nithyajeevan

Wednesday, February 1, 2012

ഉപവിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രബോധനം

 ഈശോ പറയുന്നു: "രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം എട്ടാം അദ്ധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നുവോ? ഇസ്രായേലിലെ മൂപ്പന്മാർ ഒരുമിച്ചുകൂടി സാമുവൽ താമസിച്ചിരുന്ന റാമായിലേക്കു പോയി അവനോടു പറഞ്ഞു; 'നോക്കൂ, നിനക്കു പ്രായാധിക്യമായി; നിന്റെ മക്കൾ നിന്റെ മാർഗ്ഗത്തിൽ ചരിക്കുന്നുമില്ല.  അതിനാൽ ഞങ്ങൾക്കു മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലുള്ളതുപോലെ ഞങ്ങളെ വിധിക്കാൻ ഒരു രാജാവിനെ തരിക.'   അപ്പോൾ, രാജാവ് വിധിക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം.  അധീനർ അസംതൃപ്തരാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ രാജാവ് നീതിയായി വിധിക്കുന്നവനായിരിക്കണം.

യുദ്ധങ്ങൾ, അധികാര ദുർവിനിയോഗം, അധികമായ കരം ചുമത്തൽ എന്നിവയാൽ ഈ ഭൂമിയിലും, അനിയന്ത്രിതമായ ജീവിതം, ദുർഗ്ഗുണങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നിത്യജീവിതത്തിലും പ്രജകൾ  ദുഃഖിക്കുവാനിടയാകരുത്.  തങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന രാജാക്കന്മാർക്കു ദുരിതം!  രാജ്യത്തിലെ തിന്മകൾക്കു നേരെ കണ്ണടയ്ക്കുന്നവർക്കു ദുരിതം! അധീനരുടെ സ്വരത്തിനു ചെവി കൊടുക്കാത്തവർക്കു ദുരിതം!

അതുപോലെ,  തങ്ങളുടെ കടമകളിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന പിതാക്കന്മാർക്കും ദുരിതം! കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും  കുറ്റങ്ങൾക്കും നേരെ കണ്ണടയ്ക്കുന്നവർക്കു ദുരിതം!  കുടുംബത്തിന് ഇടർച്ചക്കും ദുഃഖത്തിനും കാരണമാകുന്നവർക്ക് ദുരിതം!  ഒത്തുതീർപ്പു നടത്തി അനുചിതമായ വിവാഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്കു ദുരിതം!  സമ്പത്തുള്ള കുടുംബങ്ങളുമായി ബന്ധുത നേടുന്നതിന്, വിവാഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതിരിക്കുന്നവർക്കു ദുരിതം!  വിവാഹം സന്താനോൽപ്പാദനത്തിനു മാത്രമല്ല, പുരുഷന്റെയും സ്ത്രീയുടേയും ഉയർച്ചയ്ക്കും ആശ്വാസത്തിനും വേണ്ടിക്കൂടെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.  വിവാഹം ഒരു കച്ചവടമല്ല; കടമയാണ്; ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ്. അത് ദുഃഖത്തിനുള്ളതല്ല; ഭാര്യയുടേയോ ഭർത്താവിന്റെയോ തരംതാഴ്ത്തലിനുള്ളതല്ല. അത് സ്നേഹമാണ്; ദ്വേഷമല്ല.  അതിനാൽ കുടുംബത്തിന്റെ തലവൻ നീതിമാനായിരിക്കണം. അധിക കാർക്കശ്യമോ അഭിനയമോ കൂടാതെയും അതിരുകടന്ന കരുണയും ബലഹീനതയും കാണിക്കാതെയും വർത്തിക്കണം. ഈ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലുമൊന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതായി വന്നാൽ രണ്ടാമത്തെത് തെരഞ്ഞെടുക്കണം. കാരണം, അപ്പോൾ ദൈവം അതേക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നിന്നോടു ചോദിക്കുക: "നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നന്മയായി വർത്തിച്ചത്?"  ദൈവം നിന്നെ വിധിക്കുകയില്ല.  കാരണം, അധിക കാരുണ്യം മനുഷ്യനും ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു ശിക്ഷ തന്നെയാണ്... മറ്റുള്ളവരെ ഭരിക്കാൻ പ്രവണതയുള്ള ആളുകൾ നല്ലയാളുകളുടെ മേൽ ആധിപത്യം പുലർത്തും. എന്നാൽ ഹൃദയകാഠിന്യത്തിന് ദൈവം എപ്പോഴും നിന്നെ ശകാരിക്കും. കാരണം, അതു നിന്റെ ഏറ്റം അടുത്ത അയൽക്കാരനോടുള്ള സ്നേഹരാഹിത്യമാണ്.