ജാലകം നിത്യജീവൻ: The Nativity of the Blessed Virgin Mary

nithyajeevan

nithyajeevan

Thursday, September 8, 2011

The Nativity of the Blessed Virgin Mary

September 8

  ഇന്ന് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന്റെ ജനനത്തിരുനാള്‍.

 എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടു മുതലാണ്‌ തിരുസഭ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന്റെ ജനനത്തിരുനാള്‍ ആഘോഷിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയത്. രണ്ടു വിശുദ്ധരുടെ ജനനത്തിരുനാളുകള്‍ മാത്രമാണ്   സഭ കൊണ്ടാടാറുള്ളത്.   പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെയും വി. സ്നാപക യോഹന്നാന്റെയും. 

Thy birth, O Virgin Mother of God,
heralded joy to all the world.
For from thou hast risen the Sun of justice,
Christ our God.

Destroying the curse, He gave blessing;
and damning death, He bestowed on us
life everlasting.

Blessed art thou among women
and blessed is the fruit of thy womb.
For from thou hast risen of Sun of justice,
Christ our God.

 
- From The Divine Office - Matins (Morning Prayer)
­