ജാലകം നിത്യജീവൻ: മുഖ്യദൂതന്മാരുടെ തിരുനാള്‍

nithyajeevan

nithyajeevan

Thursday, September 29, 2011

മുഖ്യദൂതന്മാരുടെ തിരുനാള്‍

സെപ്തംബര്‍ 29 -  ഇന്ന് തിരുസഭ അതിദൂതന്മാരായ വിശുദ്ധ മിഖായേല്‍ , വിശുദ്ധ ഗബ്രിയേല്‍, വിശുദ്ധ റാഫേല്‍ എന്നിവരുടെ തിരുനാള്‍ ആഘോഷിക്കുന്നു.

പരിശുദ്ധ അമ്മ പറയുന്നു:
St. Michael
"വിശുദ്ധ മിഖായേലിന്റെ
ജോലി, സാത്താന്‍ നിങ്ങള്‍ക്കെതിരെ അഴിച്ചുവിടുന്ന ഭീകരമായ ആക്രമണങ്ങളില്‍നിന്നു നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയാകുന്നു. ദുഷടപ്പിശാചില്‍നിന്നും അവന്റെ അപകടകരമായ കെണികളില്‍നിന്നും നിങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിന്, തന്റെ മഹാശക്തിയോടെ ഇടപെടുന്നതും സമരത്തില്‍ നിങ്ങളോടുകൂടെ ചേരുന്നതും മുഖ്യദൂതനും സാര്‍ വലൗകികസഭയുടെ മദ്ധ്യസ്ഥനുമായ വിശുദ്ധ മിഖായേലാണ്.
അതിനാല്‍ ലിയോ 13- മന്‍  മാര്‍ പ്പാപ്പ രചിച്ച, ഭൂതോച്ചാടനം ചെയ്യുന്ന, ഹൃസ്വവും എന്നാല്‍ ഫലപ്രദവുമായ പ്രാര്‍ ത്ഥന അനുദിനം ചൊല്ലി വിശുദ്ധ മിഖായേലിന്റെ സംരക്ഷണം അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നതിന് ഞാന്‍  നിങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു.
St. Gabriel
വിശുദ്ധ ഗബ്രിയേലിന്റെ കര്‍ ത്തവ്യം നിങ്ങളെ ദൈവശക്തി അണിയിച്ചുകൊണ്ട് ധൈര്യപ്രതീക്ഷയില്‍ വളര്‍ ത്തുകയാണ്. അദ്ദേഹം നിങ്ങളെ അനുദിനം ധീരതയോടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ നയിക്കുന്നു.
വിശുദ്ധ റാഫേലിന് നിങ്ങളുടെ
St. Raphael
മുറിവുകളില്‍
തൈലം പൂശുന്നതിനുള്ള
കര്‍ത്തവ്യമത്രേ
നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

നിങ്ങള്‍ ഈ മാലാഖമാരുടെ
സഹവാസത്തില്‍
ജീവിക്കണമെന്ന്
ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നു."

ലിയോ13- മന്‍ മാര്‍ പ്പാപ്പ രചിച്ച   വിശുദ്ധമിഖായേലിനോടുള്ള പ്രാര്‍ ത്ഥന

"മുഖ്യദൂതനായ വിശുദ്ധ മിഖായേലേ, പോരാട്ടസമയത്ത് അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ തുണയും സഹായവുമായിരിക്കേണമേ. പിശാചിന്റെ ദുഷ്ടതയില്‍നിന്നും കെണിയില്‍നിന്നും ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളേണമേ. ദൈവം അവനെ ശാസിക്കട്ടെ എന്ന് എളിമയോടെ ഞങ്ങള്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. ആത്മാക്കളെ നശിപ്പിക്കാന്‍  ലോകമെങ്ങും ചുറ്റിനടക്കുന്ന സാത്താനേയും മറ്റെല്ലാ ദുഷ്ടാരൂപികളേയും, അല്ലയോ സ്വര്‍ഗ്ഗീയ സൈന്യാധിപാ, ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാല്‍ അങ്ങ് നരകാഗ്നിയിലേക്ക് തള്ളിത്താഴ്ത്തേണമേ. ആമേന്‍."