ജാലകം നിത്യജീവൻ: സമ്പൂർണ്ണബലിയുടെ ആത്മാക്കൾ (VICTIM SOULS)

nithyajeevan

nithyajeevan

Tuesday, February 22, 2011

സമ്പൂർണ്ണബലിയുടെ ആത്മാക്കൾ (VICTIM SOULS)


വി. പാദ്രേ പിയോ
          ഈശോ പറയുന്നു: "ഓരോ യുഗത്തിനും അതിന്റേതായ ഭക്തിമുറയുണ്ട്. ലൗകായതികത്വത്തിന്റെ തിരയടികളാൽ ക്ഷോഭിച്ചിരുന്ന ലോകത്തിലാണ് സഭ ജനിച്ചത്. കന്യകകളും സമർപ്പിതരായ ആത്മാക്കളും അജ്ഞാനികളുടെ മദ്ധ്യത്തിലാണ് ജീവിച്ചത്. അവരുടെ മദ്ധ്യത്തിലേക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിമളം പരത്തി അവർ ലോകത്തെ ക്രിസ്തുവിനായി കീഴടക്കി.
                        പിന്നീട്‌ കർശനമായ വിഭാഗീയതയുടെ കാലമായി. അന്നത്തെ ചിന്താഗതിയിൽ, പരിപൂർണ്ണത പ്രാപിക്കുന്നതിനും ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷ തുടർന്നു നടക്കുന്നതിനും ലോകത്തിൽനിന്ന് പിന്മാറി ജീവിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു. ആശ്രമങ്ങൾ, പർണ്ണശാലകൾ, അടച്ചുകെട്ടിയ മുറികൾ, ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം ത്യാഗത്തിന്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടേയും നദികൾ ഭൂമിയിലെല്ലായിടത്തും പരന്നൊഴുകി, ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തേക്ക് ഒഴുകിയിറങ്ങി, സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്തു.
                        പിൽക്കാലത്ത് സന്യാസഭവനങ്ങൾ ഉണ്ടായി. കർമ്മപരമായ ജീവിതത്തിനായി സ്വയം അർപ്പിച്ച അവർ, ആശുപത്രികൾ, അഭയകേന്ദ്രങ്ങൾ, വിദ്യാലയങ്ങൾ എന്നിവയുണ്ടാക്കി.  ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ഈ പുതിയ ഭാവം  സമൂഹത്തിന് പ്രയോജനപ്രദമായി.
                                എന്നാൽ ഇപ്പോൾ, കഠിനമായ അജ്ഞാനാന്ധകാരം ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന  ലോകത്തിൽ - പൈശാചികമാം വിധം  ഗോപ്യമായ വിഗ്രഹാരാധന കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ - സമർപ്പിതരായ ആത്മാക്കളെ ആവശ്യമുണ്ട്. അവർ തങ്ങളുടെ ധ്യാനാത്മകതയും കർമ്മനിരതയും  ഒറ്റവാക്കിൽ സംഗ്രഹിക്കുന്നു: "സമ്പൂർണ്ണബലിയുടെ ആത്മാക്കൾ."
                     സ്നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ടമായ രൂപമാണ് സ്വയംബലിയാക്കുക എന്നു മനസ്സിലാക്കുന്ന ഈ ആത്മാക്കൾക്കു മാത്രമേ എന്റെ ആത്മബലിയുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുവാനും എന്നെ അനുകരിക്കുവാനും കഴിയുന്നുള്ളൂ.
                           സഹനത്തിനായി സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ആത്മാക്കൾ, സ്നേഹത്തെ, എന്റെ സ്നേഹത്തിന് അനുരൂപമായ വിധത്തിൽ ഉയർത്തുന്നു. എന്നെപ്രതി അവർ തങ്ങളെത്തന്നെ ബലിയാക്കുന്നു. കാരണം ആത്മാക്കളിൽ ഞാനുണ്ട്. ആരെങ്കിലും ഒരാത്മാവിനെ രക്ഷിക്കുമ്പോൾ, അവർ  ആ ആത്മാവിൽ എന്നെ രക്ഷിക്കുന്നു.
അതിനാൽ, എന്നെപ്രതി സ്വയംബലിയാക്കുന്നവർക്ക് അതിലും വലിയ സ്നേഹം എനിക്കു നൽകാനില്ല."
                             ഒരുവന് സ്വയം ബലിയാക്കിത്തീർക്കുവാൻ എങ്ങനെ കഴിയും? ഇങ്ങനെയാണ് കഴിയുന്നത്: മനസ്സിൽ ഒരൊറ്റ ആഗ്രഹവും ചിന്തയും മാത്രമേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ. ആത്മാക്കളെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കണം. ആത്മാക്കൾ വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുന്നത് ബലി (ത്യാഗങ്ങൾ) സമർപ്പിക്കുമ്പോഴാണ്. എന്നാൽ ഞാൻ ആശ്വസിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് സ്നേഹത്താലാണ്; സ്നേഹം കെട്ടുപോയ ഹൃദയങ്ങളിൽ അതു കത്തിക്കുമ്പോഴാണ്. ആത്മബലിയായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരാത്മാവും സമർപ്പണത്തിനു ശേഷം സ്വന്തമല്ല; നിരന്തരമായ സമർപ്പണമാണത്; സ്വയം നൽകലാണ്; കെടാത്ത തീ പിടിച്ച  ഒരു ജീവിതമാണത്.
                                  ഇതുപോലെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് അദൃശ്യമായ എന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം നൽകപ്പെടുന്നു. എന്റെ അപ്പസ്തോലന്മാരും എന്റെ രക്തസാക്ഷികളും എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ഞാനുമുണ്ട്. ബലിജീവിതം നയിക്കുന്നവർ അപ്പസ്തോലന്മാരാണ്; രക്തസാക്ഷികളുമാണ്."
                     (ലോകപാപങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവിതം ബലിയായി ദൈവത്തിനു സമർപ്പിച്ച്  സഹനജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ് victim souls. ലോകത്തിന്റെ എല്ലാഭാഗങ്ങളിലും ഇപ്രകാരം ബലിജീവിതം നയിക്കുന്ന അറിയപ്പെടുന്നവരും അറിയപ്പെടാത്തവരുമായ ആത്മാക്കൾ എക്കാലവുമുണ്ട്.  ഇവരിലധികംപേരും ദൃശ്യമോ അദൃശ്യമോ ആയ പഞ്ചക്ഷതങ്ങൾ വഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും.)


Famous Victim souls:
1. St. Padre Pio - mystic, stigmatist and victim soul:
2. St. Foustina Kowalska - mystic and victim soul.
3. St. Gemma Galgani - stigmatist and victim soul.
4. Servant of God Sr. Consolata Betrone - mystic and victim soul.
5. Therese Neumann -  stigmatist and victim soul
6. Servant of God Marthe Robin - Mystic, Stigmatic&Victim    Soul 
7. Maria Valtorta - mystic and victim soul.
8. Blessed Mariam Thresia - Mystic, Stigmatist, and victim soul