ജാലകം നിത്യജീവൻ: ദിവ്യകാരുണ്യ ആരാധന

nithyajeevan

nithyajeevan

Wednesday, February 16, 2011

ദിവ്യകാരുണ്യ ആരാധന

പരിശുദ്ധഅമ്മയുടെ സന്ദേശം
                      "ദിവ്യകാരുണ്യ നാഥനായ ഈശോ, തന്റെ രാജകീയ കൊട്ടാരമാകുന്ന ദേവാലയങ്ങളിൽ തന്റെ വിശ്വാസികളാൽ മാത്രമല്ല, അനേകശതം മാലാഖമാരാലും വിശുദ്ധരാലും ശുദ്ധീകരാത്മക്കളാലും ചുറ്റപ്പെട്ട് വണങ്ങപ്പെടുകയും ആരാധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന്റെയും കരുണാർദ്രമായ ഭക്തിയുടേയും അടയാളമായി, പരമപരിശുദ്ധ കൂദാശ, വീണ്ടും പുഷ്പങ്ങളാലും ദീപങ്ങളാലും സമലംകൃതമാക്കാൻ നിങ്ങൾ ബദ്ധശ്രദ്ധരാകുക. വിശ്വാസികളുടെ വണക്കത്തിനായി വിശുദ്ധ കുർബ്ബാന അടിക്കടി എഴുന്നെള്ളിച്ചു വയ്ക്കുക. ഇന്നു വളരെയധികം വ്യാപകമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നതും പരമകാഷ്ഠയിലെത്തി നിൽക്കുന്നതും വിവരിക്കാനാവാത്ത വിധം മ്ളേച്ഛവും പൈശാചികവും ദൈവനിന്ദാപരമായ രീതിയിൽ നടത്തപ്പെടുന്നതുമായ കറുത്ത കുർബ്ബാനകൾ മുഖാന്തിരം ദൈവത്തോട് കാണിക്കപ്പെടുന്ന അലക്ഷ്യതയ്ക്കും അപരാധങ്ങൾക്കും നിരവധിയായ ദൈവദോഷങ്ങൾക്കും ഭയാനകമായ ദൈവനിന്ദനത്തിനും പരിഹാരമായി ദിവ്യകാരുണ്യാരാധനയുടെ മണിക്കൂറുകൾ ഇരട്ടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിവിധി ചെയ്യുക.
         ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ ഈശോ യഥാർത്ഥത്തിൽ സന്നിഹിതനാണ്. എപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവനു മുമ്പിൽ പോകുന്നുവോ, അപ്പോൾ അവൻ നിങ്ങളെ കാണുന്നു. എപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവനോടു സംസാരിക്കുന്നുവോ, അവൻ നിങ്ങളെ ശ്രവിക്കുന്നു. എപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവനോടു് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം അവൻ  നിങ്ങളുടെപ്രാർത്ഥന ചെവിക്കൊള്ളുന്നു.
         ലളിതവും നിത്യേനയുള്ളതുമായ ജീവിതാവസ്ഥ ഈശോയോടൊത്തു സ്വീകരിക്കാൻ സക്രാരിക്കു മുന്നിലേക്കു പോകുക. ഈശോയെ നിങ്ങളുടെ  പ്രിയ സ്നേഹിതനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കാവുന്ന വ്യക്തിയും ഏറ്റവുമധികം ആശിക്കാവുന്നവനും സ്നേഹിക്കാവുന്നവനും ആക്കുക. 

               ഈശോയോടുള്ള നിങ്ങളുടെ  സ്നേഹം പറയുക; ഇതു തുടർച്ചയായി ആവർത്തിക്കുക. എന്തെന്നാൽ, ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് അവനെ അത്യാനന്ദഭരിതനാക്കുന്നത്. അത് എല്ലാ ഒറ്റിക്കൊടുക്കലിനും പരിഹാരമാകും.  "ഈശോയെ, നീ എന്റെ സ്നേഹമാകുന്നു; ഈശോയെ, നീ മാത്രമാണ്  എന്റെ ഉത്ക്കൃഷ്ടസുഹൃത്ത്; ഈശോയെ, ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു; ഈശോയെ, ഞാൻ നീയുമായി സ്നേഹത്തിലാണ് " ഇത് എപ്പോഴും  അവനോടു  പറയുക. നിങ്ങളുടെ   തുടർച്ചയായ സക്രാരിസന്ദർശനം  നിങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധിയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും പക്വതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും."