ജാലകം നിത്യജീവൻ: പരിഹാര പ്രാർത്ഥന

nithyajeevan

nithyajeevan

Saturday, February 19, 2011

പരിഹാര പ്രാർത്ഥന


           കർത്താവായ ഈശോയേ, നാളിതുവരെയും പലവിധത്തിലും തരത്തിലും രോഗബാധിതരായ എന്റെ മാതാപിതാക്കളേയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും പൂര്‍വികരേയും എന്നേയും അങ്ങേയ്ക്ക് സമര്‍പ്പിച്ച്  തീക്ഷ്ണമായി പ്രാര്‍ ത്ഥിക്കാത്തതിനെക്കുറിച്ച്  ഞാന്‍   ദുഃഖിക്കുന്നു. രക്ഷകനായ ഈശോയേ! എന്റെ വംശത്തിന്റെ മുഴുവനും, പ്രത്യേകിച്ച്, എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടേയും പ്രതിനിധിയായി നിന്നുകൊണ്ട് ഞാന്‍   ഇപ്പോള്‍ അങ്ങേയ്ക്ക്  അര്‍പ്പിക്കുന്ന എന്റെ പ്രാര്‍ത്ഥന കേട്ടു് എന്നേയും  അവരേയും അനുഗ്രഹിക്കേണമേ. എന്നേയും എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും തകര്‍ക്കുംവിധം എന്നിലും എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളിലും തലമുറകളിലും ഇതുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ജഡികപാപങ്ങളെ പ്രതിയും പ്രത്യേകിച്ച്,  എന്റെ കുടുംബത്തില്‍  സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള വിഗ്രഹാരാധന, അന്ധവിശ്വാസം, കൊലപാതകം, ഭ്രൂണഹത്യ, കലഹങ്ങള്‍, ഇന്നും നിലനില്‍ക്കുന്ന വൈരാഗ്യങ്ങള്‍, അമിത ധനസമ്പാദനം, പ്രകൃതിവിരുദ്ധപാപങ്ങള്‍, പലതരം അനീതികള്‍, അഹങ്കാരം, ലൈംഗികപാപങ്ങള്‍ ഇവയെല്ലാറ്റിനെയും പ്രതി ഞാനങ്ങയോട് മാപ്പു ചോദിക്കുന്നു.
                 കര്‍ത്താവേ, ഞങ്ങളുടെമേല്‍  കരുണയായിരിക്കേണമേ! മരിച്ചവരും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുമായ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടേയും തലമുറകളുടേയും മേല്‍  കരുണയായിരിക്കേണമേ! ഞാനോ എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളോ പൂര്‍വ്വികരോ തലമുറകളോ അങ്ങയെ നിഷേധിച്ചും ധിക്കരിച്ചും ഉപേക്ഷിച്ചും അന്യദൈവങ്ങളിലേക്കും ആരാധനകളിലേക്കും നീങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍, എല്ലാവര്‍ക്കും വേണ്ടി മനസ്താപത്തോടെ ഞാന്‍    മാപ്പപേക്ഷിക്കുന്നു. കര്‍ത്താവേ, ഞങ്ങളില്‍  കനിയേണമേ...! ഞങ്ങളെ അങ്ങയുടെ തിരുരക്തത്താല്‍  കഴുകേണമേ..!
                സകല തലമുറകളുടേയും രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മേ, എന്റെ തലമുറയില്‍ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളുടേയും ബന്ധനം അഴിക്കുവാന്‍ അമ്മ തമ്പുരാനോടു പറയണമേ, പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണമേ!

                         ആമേന്‍