ജാലകം നിത്യജീവൻ: ക്രൂശുമായ്......

nithyajeevan

nithyajeevan

Tuesday, March 15, 2011

ക്രൂശുമായ്......


    സുരലോകരാജരാജൻ കുരിശേന്തി 
                                          പോവതെങ്ങോ....
    നരർ ചെയ്യും പെരുംപാപം
                                  ചുമലിൽ ചുമന്നിടുന്നു....
     
                തിരുമേനി മാനവർക്കായ്
                              പെടുംപാടു പാർക്കിലയ്യോ
                കരയാത്തതാരു പാരിൽ
                              കനിവേവം ആർക്കുനേരിൽ...

     മൂവ്വുലകപാലകാ നീ 
                             മൂന്നുരു കുരിശുമായി
     മുട്ടുകുത്തി വീണു ഭൂമൗ 
                            പെട്ടപാടിതെന്തു ചെയ്വോ...


                അങ്ങുയിർവിടുന്ന നേരം
                               കന്നിമേരിയംബികയെ
                അമ്മയായെനിക്കു തന്ന
                               നിൻമഹാകൃപയ്ക്കു വന്ദേൻ...