ജാലകം നിത്യജീവൻ: നിങ്ങളുടെ പെസഹാ

nithyajeevan

nithyajeevan

Thursday, March 28, 2013

നിങ്ങളുടെ പെസഹാ

1989 മാർച്ച് 23  പെസഹാ വ്യാഴാഴ്ചദിനത്തിൽ,  പരിശുദ്ധ അമ്മ  MMP (Marian Movement for Priests) സ്ഥാപകനായ ഫാദർ സ്റ്റെഫാനോ ഗോബി വഴി വൈദികർക്കു നൽകിയ സന്ദേശം:
                 

             എന്റെ വത്സലസുതരേ,  ഇന്നേദിവസം നിങ്ങളുടെ പെസഹാ ആകുന്നു. ജറുസലേമിലെ പ്രാർത്ഥനായോഗത്തിൽ നടത്തിയ അന്തിമ അത്താഴവിരുന്നിന്റെയും പൗരോഹിത്യസ്ഥാപനത്തിന്റെയും ഓർമ്മ പുതുക്കുന്ന ദിവസമാണിന്ന്. ഇതു നിങ്ങളുടെ തിരുനാളാണ്.  തന്റെ അത്യുന്നതവും സനാതനവുമായ പൗരോഹിത്യവുമായി വ്യക്തിഗതമായി നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയ, നിങ്ങളുടെ സഹോദരനായ യേശുവുമായി ഗാഢമായ ഐക്യത്തിൽ ജീവിക്കുക. അവിടുത്തെപ്രതി സ്നേഹത്തിൽ ജീവിക്കുവിൻ. അവിടുത്തെ പുരോഹിതന്മാരും മക്കളുമായ നിങ്ങൾ വഴി യേശു ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെയിടയിൽ വരുന്നു.
              ഇന്ന് പരിശുദ്ധ കുർബാന, തിരുപ്പട്ടം എന്നീ കൂദാശകളുടെ സ്ഥാപന ദിവസമാണെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക. ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ പദ്ധതിയിൽ പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തോലന്മാരോടൊപ്പം പ്രിയമക്കളെ, നിങ്ങളും സന്നിഹിതരായിരുന്നു. വൈദികരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദിവസമാകുന്നു ഇന്ന്. നിങ്ങൾ വൈദികപട്ടം സ്വീകരിച്ച ദിനത്തിൽ എടുത്ത വാഗ്ദാനം പുതുക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ അധികാരിയായ മെത്രാനു ചുറ്റും കൂടിയിരിക്കയാണ്.  നിങ്ങളുടെ വിശ്വസ്തയുടെ വാഗ്ദാനം പുതുക്കുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരേയും ഇന്നു ക്ഷണിക്കുകയാണ്. 
              ഞാൻ വൈദികരുടെ മാതാവാണ്. നിങ്ങളുടെ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ സ്നേഹരഹസ്യം മുഴുവനായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി ഞാനിതാ നിങ്ങളെ നയിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ചുമതലകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രഹ്മചര്യം,  വിശ്വസ്തയോടെ പാലിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ സഹായത്തിനെത്തുകയും ആ വലിയ ദാനം നിങ്ങൾക്കു നൽകിയ എന്റെ തിരുക്കുമാരൻ ഈശോയോടുള്ള പ്രതിനന്ദി കാട്ടുന്നതിനായി നിങ്ങൾ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴികൾ ഞാൻ കാണിച്ചുതരികയും ചെയ്യുന്നതാണ്.
                നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണല്ലോ, കൊച്ചുകുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരുടെ മാതാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടാൻ അനുവദിക്കുന്നതും  അവളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതും, എല്ലാം അവളിൽ നിന്നുതന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും..  നിങ്ങളും അപ്രകാരം എല്ലാം എന്നോടൊത്ത്  ചെയ്യാൻ ശീലിക്കുക. നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ, പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, പരിശുദ്ധ കുർബാനയർപ്പിക്കുമ്പോൾ, സമയാസമയങ്ങളിൽ കാനോനനമസ്കാരം ചൊല്ലുമ്പോൾ,  പ്രേഷിതപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകുമ്പോൾ, എല്ലാം എന്നോടൊത്ത്  ചെയ്യുക.
                             നിങ്ങൾ പള്ളി മോടിയാക്കുമ്പോഴും എന്തെങ്കിലും നൂതനകൃത്യം   ചെയ്യാൻ  ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴും  അത്   എന്നോടുള്ള നിങ്ങളുടെ   പുത്രസഹജമായ   ആത്മവിശ്വാസ   അരൂപിയിലും നിരന്തരമായ        ആശ്രയബോധത്തോടും     കൂടെ       ചെയ്യുക. അപ്പോൾ   ഒന്നും  നിങ്ങളുടെ   ഹൃദയസമാധാനത്തിനു   ഭംഗം വരുത്തുകയില്ല.        എന്റെ    ശത്രുവായവൻ        നിങ്ങളെ സമീപിക്കുമ്പോൾ,     ഭേദിക്കാനാവാത്ത  പടച്ചട്ടയാൽ നിങ്ങൾ  ആവരണം   ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും മാറ്റപ്പെടാനാവാത്ത ഒരു സമാധാനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നതുമായി കാണുന്നതാണ്."