ജാലകം നിത്യജീവൻ: സ്വർഗ്ഗരാജ്യം നേടുവിൻ

nithyajeevan

nithyajeevan

Friday, September 13, 2013

സ്വർഗ്ഗരാജ്യം നേടുവിൻ

ഈശോ പറയുന്നു: 

   "ഞാൻ  ഗൗരവമായി പറയുന്നു, കലക്കവെള്ളത്തിന് വീണ്ടും ശുദ്ധജലമായി മാറുവാൻ   കഴിയും. സൂര്യപ്രകാശം അതിനു  ചൂടു നല്‍കി ആവിയാക്കി ആകാശത്തിലേക്കുയർത്തിയ ശേഷം ഭൂമിയ്ക്ക് ഉപകാരമുള്ള മഴയോ മഞ്ഞോ അത് താഴേക്കു വീഴുന്നു. യാതൊരഴുക്കും അതിലില്ല. അത് സൂര്യപ്രകാശമേറ്റതായിരിക്കണം. അതുപോലെ വലിയ പ്രകാശത്തെ സമീപിക്കുന്ന ആത്മാക്കളും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് അവരുടെ സ്രഷ്ടാവിലേക്ക് ഉയരും. ഈ ആത്മാക്കൾ വലിയ പ്രകാശമാകുന്ന ദൈവത്തോടു വിളിച്ചു പറയുന്നു; "ഞാൻ  പാപം ചെയ്തുപോയി; ഞാൻ   അഴുക്കാണ്; എങ്കിലും ഓ! പ്രകാശമേ, ഞാൻ    നിനക്കായി കേഴുന്നു."   മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഭയം നീക്കിക്കളയുവിന്‍ൻ. ജീവൻ   വാങ്ങാനുള്ള പണമായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണതു സാധിക്കേണ്ടത്. ഒരു അഴുക്കു നിറഞ്ഞ വസ്ത്രമെന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ പഴയ ജീവിതം ഉരിഞ്ഞുമാറ്റുവിൻ. നന്മകളാകുന്ന പുതിയ വസ്ത്രം ധരിക്കുവിൻ. ഞാൻ  ദൈവത്തിന്റെ വചനമാകുന്നു. അവന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ   പറയുകയാണ്; അവനിൽ   വിശ്വസിക്കുന്നവർ, സന്മനസ്സുള്ളവർ, പഴയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പശ്ചാത്തപിക്കുന്നവർ, ഭാവിയിലേക്ക് നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളവർ, അവർ   ഹെബ്രായരോ പുറജാതിക്കാരോ ആകട്ടെ, ആരായാലും ദൈവമക്കളായിത്തീരും. സ്വർഗ്ഗരാജ്യം അവര്‍ നേടുകയും ചെയ്യും."

(ദൈവമനുഷ്യന്റെ സ്നേഹഗീതയിൽ നിന്ന്)