ജാലകം നിത്യജീവൻ: വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ തിരുനാൾ

nithyajeevan

nithyajeevan

Saturday, September 14, 2013

വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ തിരുനാൾ


സെപ്തംബർ 14 -  ഇന്ന് വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ പുകഴ്ചയുടെ തിരുനാൾ "ദൈവം തന്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്കു നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമാണ് കുരിശ്. യേശുവിനു വേണ്ടി സഹിക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മഹത്തരമായി, മധുരതരമായി മറ്റൊന്നുമില്ല."                                
                                                                                   വി.ലൂയി ഡി മോൺട്ഫോർട്ട്