ജാലകം നിത്യജീവൻ: സമര്‍പ്പണം

nithyajeevan

nithyajeevan

Wednesday, August 8, 2012

സമര്‍പ്പണം

 (ഗബ്രിയേലി  ബോസിസ് എന്ന ഫ്രഞ്ചു വനിത, ഈശോയുമായി   നടത്തിയ സ്നേഹസംഭാഷണങ്ങളില്‍ നിന്ന്)

1939 June 15

ഈശോ: "നീ ആയിരിക്കുന്നതുപോലെ നിന്നെ എനിക്ക് സമര്‍പ്പിക്കുക.   ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ നിമിഷങ്ങളിലും നീ ആയിരിക്കുന്നതുപോലെ  എനിക്ക് തരിക."

             "തീര്‍ച്ചയായും ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് നിന്നെ രൂപാന്തരപെടുത്താന്‍ എനിക്ക്  കഴിയും.  പക്ഷേ, നീ അത് വിശ്വസിക്കണം; നിന്റെ ശരണം മുഴുവന്‍ എന്നില്‍ വെയ്ക്കണം."

September 2:  ഫ്രഞ്ച് പട്ടാളം ക്യാമ്പ് മാറുന്ന സമയം -  ഞാന്‍ (ഗബ്രിയേലി)  എന്റെ കരിമ്പടം മടക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോള്‍: 

ഈശോ: വലിയ പൂക്കള്‍ കൊണ്ടുള്ള  ഒരു ബൊക്കെ പോലെ നിന്റെ ഏറ്റം   സാധാരണവും നിസ്സാരവുമായ പ്രവര്‍ത്തികള്‍ എനിക്ക് സമര്‍പ്പിക്കുക.  വയലില്‍ വിരിയുന്ന കുഞ്ഞുപൂക്കളും സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നില്ലേ ?  അവ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു കിരീടം ഉണ്ടാക്കുക.  ഒരു കിരീടത്തിനു ഒത്തിരി കുഞ്ഞുപൂക്കള്‍ വേണം. മുള്ളുകൊണ്ട് വരഞ്ഞുകീറിയ എന്റെ നെറ്റിത്തടത്തില്‍ അവ വെയ്ക്കുന്നതില്‍ നീ മടുത്തുപോകരുത്.   ആ രീതിയില്‍ ഇന്ന് ഇവിടുന്നുപോകുന്ന പാവപ്പെട്ട പട്ടാളക്കാര്‍ക്കുവേണ്ടി  ശക്തി സംഭരിക്കുക. ഇതാണ് വിശുദ്ധരുടെ കൂട്ടായ്മ.  അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ആദ്യത്തെ വിശുദ്ധനായ നിന്റെ ക്രിസ്തുവും.."

1939 September 15 -  പ്രാര്‍ഥനാസമയത്ത് 

ഈശോ: നിനക്ക്         ആവശ്യത്തിനു       വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കില്‍, വര്‍ഷങ്ങള്‍   പ്രാര്‍ഥിച്ചുനേടുന്ന  കാര്യങ്ങള്‍  ഒരൊറ്റ  പ്രാര്‍ത്ഥന കൊണ്ട്       ലഭിക്കും.      ഞാന്‍       നിന്റെ        പ്രാര്‍ത്ഥന ശ്രവിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നിന്റെ പ്രാര്‍ത്ഥനയുടെ പൂര്‍ത്തീകരണമെന്നു നിനക്ക്     തോന്നാത്ത     വഴികളിലൂടെ     എപ്പോഴും     ഉത്തരം തരുന്നുണ്ടെന്നും നീ വിശ്വസിക്കുക."