ജാലകം നിത്യജീവൻ: ദൈവികരഹസ്യം

nithyajeevan

nithyajeevan

Sunday, August 5, 2012

ദൈവികരഹസ്യം

(ഗബ്രിയേലി  ബോസിസ് എന്ന ഫ്രഞ്ചു വനിത, ഈശോയുമായി   നടത്തിയ സ്നേഹസംഭാഷണങ്ങളില്‍ നിന്ന്)  


1938 May 25

                 ഈശോ:     "ആയിരക്കണക്കിന് വിത്തുകള്‍ ഉത്പ്പാദിപ്പിക്കാന്‍ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ മരമായി ഒരു ചെറിയ വിത്ത്‌ വളരുന്നതിന്റെ രഹസ്യമെന്താണെന്നു നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാവില്ല. വിദ്യുത് ശക്തിയുടെയും തരംഗദൈര്‍ഘ്യത്തിന്റെയും        നിനക്ക്        അജ്ഞാതമായ
 മറ്റനേകം ശക്തികളുടെയും രഹസ്യമെന്താണെന്നു നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാവില്ല. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ ദൈവിക രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആശ്ചര്യപ്പെടേണ്ടതില്ല. രഹസ്യങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുക. പിതാവിലുള്ള നിന്റെ ശിശുതുല്യമായ ശരണം തെളിയിക്കുന്നതിനായി അവ അവിടെയുണ്ട്."