ജാലകം നിത്യജീവൻ: സ്നേഹസംഭാഷണം

nithyajeevan

nithyajeevan

Monday, July 30, 2012

സ്നേഹസംഭാഷണം

                                            (ഗബ്രിയേലി  ബോസിസ് എന്ന ഫ്രഞ്ചു വനിത, ഈശോയുമായി   നടത്തിയ സ്നേഹസംഭാഷണങ്ങളില്‍ നിന്ന്)  

1937 ജൂണ്‍ 12


ഈശോ: നിന്റെ ദിവസം നീ മൂന്നായി വിഭജിക്കണം. രാവിലെ നീ എഴുന്നേറ്റാലുടനെ നിന്നെത്തന്നെ സ്രഷ്ടാവായ പിതാവിനു സമര്‍പ്പിക്കണം;  സ്വന്തം പുത്രനെ നിനക്കു ഭക്ഷണമായിത്തരുന്ന പിതാവിന്. വിശുദ്ധ ബലിക്കു ശേഷം നിന്നില്‍ ആയിരിക്കുന്ന പുത്രന് നിന്നെത്തന്നെ സമര്‍പ്പിക്കണം. പിന്നെ, സ്നേഹം തന്നെയായ പരിശുദ്ധാത്മാവില്‍ ഉറങ്ങുക.
                         
               സംഗീതം മനുഷ്യനെ ഈ ലോകത്തില്‍ നിന്നുയര്‍ത്തുന്നു; എങ്കില്‍പ്പിന്നെ, എന്നെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നവര്‍ക്ക് പൂര്‍ണ്ണമായ സായൂജ്യത്തിലേക്കു വരാന്‍ കഴിയും എന്നതില്‍ നീ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നതെന്തിനാണ്‌ ? 


ജൂണ്‍ 27
          പിതാവിന്റെ കരങ്ങളില്‍ ഉണര്‍ന്നെഴുനേല്‍ക്കണമെന്ന് ഞാന്‍ നിന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലേ? കാരണം നിന്റെ ഓരോ പ്രഭാതവും ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ്.
           പരിശുദ്ധാത്മാവില്‍ കിടന്നുറങ്ങണമെന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞില്ലേ? കാരണം നിന്റെ ബോധപൂര്‍വമായ അവസാനത്തെ ശ്വാസം സ്നേഹത്തോടെയായിരിക്കണം.