ജാലകം നിത്യജീവൻ: മരിയയ്ക്ക് ലഭിച്ച ദർശനങ്ങൾ

nithyajeevan

nithyajeevan

Thursday, October 7, 2010

മരിയയ്ക്ക് ലഭിച്ച ദർശനങ്ങൾ

കോതമംഗലത്തുള്ള മരിയ എന്ന സഹോദരിക്ക് ഈശോ നൽകിയ ദർശനങ്ങളെപ്പറ്റി ആ സഹോദരി തന്നെ സംസാരിക്കുന്നതു കേൾക്കൂ.