ജാലകം നിത്യജീവൻ: സാത്താന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

nithyajeevan

nithyajeevan

Tuesday, August 9, 2016

സാത്താന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

(റോമിലെ മുഖ്യ ഭൂതോച്ചാടക (Exorcist) നായ ഫാ.ഗബ്രിയേൽ അമോർത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന്)

സാത്താന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 

       സാധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ - പിശാചുക്കളുടെ പൊതുവായ പ്രവൃത്തിയാണ് 'പ്രലോഭനം'. ഇത് സകല മനുഷ്യർക്കും എതിരായിട്ടുള്ളതാണ്. തന്നെ പ്രലോഭിക്കാൻ യേശു സാത്താന് അനുവാദം നൽകിയപ്പോൾ അവിടുന്ന് നമ്മുടെ മാനുഷികാവസ്ഥ സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു. 

അസാധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ - ഇത് ആറു വ്യത്യസ്ത തരത്തിലാണ്.

1. സാത്താൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ബാഹ്യമായ ശാരീരിക വേദന:-
                   അനേകം വിശുദ്ധരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ് നാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. കുരിശിന്റെ വി.പൗലോസ്, ആർസിലെ വികാരി, പാദ്രേ പിയോ തുടങ്ങിയവരും മറ്റനേകം വിശുദ്ധരും പിശാചുക്കളാൽ അടിക്കപ്പെടുകയും മർദിക്കപ്പെടുകയും പ്രഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാഹ്യമായ ഈ പീഢ ആത്മാവിനെ ബാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഭൂതോച്ചാടനത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടാകാറില്ല. പ്രാർഥന മാത്രം മതിയാകും. 
2. പൈശാചിക ബാധ (Possession)
                                  ശരീരത്തിന്റെ (ആത്മാവിന്റെയല്ല) പൂർണ്ണ ഉടമസ്ഥത സാത്താൻ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇരയുടെ അറിവോ സമ്മതമോ കൂടാതെ പിശാച് സംസാരിക്കയും പ്രവർത്തിക്കയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ബാധയുള്ള വ്യക്തി ധാർമികമായി കുറ്റക്കാരനല്ല. വളരെ ഗൗരവമുള്ളതും ശ്രദ്ധേയവുമായ പൈശാചിക ബാധയുടെ ഒരു രൂപമാണത്. ഭൂതോച്ചാടനത്തിനുള്ള കർമ്മമനുസരിച്ച് ബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങളിൽപ്പെട്ടവ മറുഭാഷയിലുള്ള സംസാരം, അസാധാരണമായ കരുത്ത്‌, അറിയപ്പെടാത്തവയെ വെളിപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവ് എന്നിവയാണ്. ഗരസേനരുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടെത്തിയ മനുഷ്യൻ, വിശുദ്ധഗ്രന്ഥത്തിൽ  പൈശാചിക ബാധയ്ക്കുള്ള വ്യക്തമായ ഉദാഹരണമാണ്. പൈശാചിക ബാധയ്ക്കുള്ള ക്ലിപ്തമായ മാതൃക നിശ്ചയിക്കുന്നത്  ഗൗരവമായ തെറ്റായിരിക്കും.    പിശാചുബാധ ആകമാന ലക്ഷണങ്ങളും കാഠിന്യവും കാണിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, പൂർണ്ണമായ  പൈശാചിക ബാധയുള്ള രണ്ടു വ്യക്തികളെ ഞാൻ ഭൂതോച്ചാടനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉച്ചാടന സമയത്ത് അവർ പൂർണ്ണ നിശ്ശബ്ദരും യാതൊരു പ്രതികരണവും ഇല്ലാത്തവരുമായിരുന്നു. മറ്റനേകം ഉദാഹരണങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളും എനിക്ക് എടുത്തുപറയാനാകും.

3. Oppression (പൈശാചികപീഡനം)
           ഗൗരവമായ രോഗങ്ങൾ മുതൽ ലഘുവായ രോഗങ്ങൾ വരെയുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ലക്ഷണങ്ങൾ പൈശാചികപീഡകളിൽ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ ബാധയോ സുബോധം നശിക്കലോ നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയോ വാക്കോ ഉണ്ടാകാറില്ല. പൈശാചികപീഡയുടെ ധാരാളം ഉദാഹരണം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്ന് ജോബാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് പിശാചുബാധ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ, ജോബിന് മക്കളും വസ്തുവകകളും ആരോഗ്യവുമെല്ലാം നഷ്ടമായി. ഈശോ സൗഖ്യം നൽകിയ കൂനുള്ള സ്ത്രീയും ബധിരനും മൂകനുമായ മനുഷ്യനും പൂർണ്ണമായും  പിശാചു ബാധിതരായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ, ശാരീരിക അസ്വസ്ഥത സൃഷ്ടിച്ച പൈശാചിക സാന്നിധ്യം അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. 
      ബാധകൾ ഇന്നു താരതമ്യേന കുറവാണെങ്കിലും പിശാചിന്റെ ആക്രമണം ആരോഗ്യത്തെയും ജോലിയെയും ബന്ധങ്ങളെയും തകർത്ത വലിയൊരു പറ്റം ജനങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഭൂതോച്ചാടകർ കണ്ടുമുട്ടാറുണ്ട്. പൈശാചികപീഡ മൂലമുള്ള രോഗം നിർണ്ണയിച്ച് സൗഖ്യം നൽകുന്നത്,  പൂർണ്ണമായ പിശാചുബാധയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ മനസ്സിലാക്കി സൗഖ്യം നൽകുന്നതുപോലെ തന്നെ വിഷമമേറിയതാണ്. കാഠിന്യം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുമെങ്കിലും നിർണയിക്കാനുള്ള വിഷമവും  സൗഖ്യത്തിനാവശ്യമായ സമയവും തുല്യമാണ്.

4. പിശാചിന്റെ ഉപദ്രവം  (ഒബ്‌സെഷൻ)  
           ഇരയ്ക്ക് എളുപ്പം സ്വതന്ത്രനാകാൻ സാധിക്കാത്ത സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയ, ചിലപ്പോൾ തികച്ചും യുക്തിരഹിതമായ, തുടർച്ചയായതും അല്ലാത്തതുമായ ദുഷ് ചിന്തകളുടെ പെട്ടെന്നുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി നിരന്തരമായ വിഷാദത്തിലും നിരാശയിലും ആത്മഹത്യാ പ്രവണതയിലുമാണ് ജീവിക്കുന്നത്. മിക്കപ്പോഴും ഈ ഉപദ്രവം സ്വപ്നങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്റെയോ മാനസികരോഗ വിദഗ്ദ്ധന്റെയോസഹായം ആവശ്യമായ മാനസിക രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതെന്ന് ചിലർ പറയും. മറ്റു പൈശാചിക പ്രതിഭാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇതുതന്നെ പറയപ്പെട്ടേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും ചില ലക്ഷണങ്ങൾ സാധാരണ അറിയപ്പെടുന്ന രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഇത് തീർച്ചയായും അവയുടെ പൈശാചിക ഉത്ഭവത്തിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. പ്രാഗത്ഭ്യമുള്ള, നല്ലരീതിയിൽ പരിശീലനം നേടിയ നേത്രങ്ങൾക്കു മാത്രമേ ഈ നിർണ്ണായകമായ വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയാനാവൂ.


 5. പൈശാചിക ആക്രമണം (ഇൻഫെസ്റ്റേഷൻ)
                  ആക്രമണങ്ങൾ വീടുകളെയും വസ്തുക്കളെയും മൃഗങ്ങളെയും ബാധിക്കും.  

6. പിശാചിന് അടിമ വെക്കൽ (സബ്‌ജുഗേഷൻ)
            ഈ തിന്മയിൽ മനുഷ്യർ വീണുപോകുന്നത് പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ സാത്താന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുമ്പോഴാണ്.  'അടിമ വെക്കലിന്റെ' ഏറ്റവും പ്രഖ്യാതമായ രണ്ടുരീതികൾ പിശാചുമായുള്ള രക്ത ഉടമ്പടിയും സാത്താനുള്ള സമർപ്പണവുമാണ്.