ജാലകം നിത്യജീവൻ: സാത്താന്റെ ദാസൻ

nithyajeevan

nithyajeevan

Monday, August 8, 2016

സാത്താന്റെ ദാസൻ

ഫാ.ജെയിംസ്   മഞ്ഞാക്കലിന്റെ "നിയമത്തിന്റെ ശാപത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം" എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന്:-

     ഒരു കുടുംബത്തിലെ വല്യപ്പന്മാരിൽ ഒരാൾ ക്രിസ്തുവിനെയും തിരുസഭയെയും തള്ളിപ്പറയുകയും സാത്താനെ ആരാധിച്ച് അവന്റെ ഒരു ദാസനായി ജീവിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലുള്ള യേശുവിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തെ നിഷേധിക്കുക വഴിയാണ് അവന് സാത്താന്റെ ആവാസം ലഭിച്ചത്. അവൻ വി.കുർബാന സ്വീകരിച്ചശേഷം വായിൽനിന്നു തിരിച്ചെടുത്ത് അതിൽ ചവിട്ടുകയും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ രൂപവും കുരിശുരൂപവും ഒടിക്കുകയും ചെയ്തു. പിശാചിന്റെ ശക്തിയാൽ അവൻ  രോഗശാന്തിയും അത്ഭുതങ്ങളും  ഒക്കെ ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങി. തനിക്കു കൂടുതൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ കഴിയും എന്നുപറഞ്ഞ് യേശുവിനെ പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പിശാചിന് പ്രകാശത്തിന്റെ മാലാഖയായി മുഖംമൂടി ധരിക്കുവാനും അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുവാനും കഴിയുമല്ലോ.(2 കോറി 11:4,  2 തെസ2:9).  അയാളുടെ നാലു മക്കൾക്ക് മാനസികരോഗം വരുകയും മൂത്ത മകൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അടുത്ത തലമുറയിൽ, അംഗവൈകല്യമുള്ളവരും ബുദ്ധിമാന്ദ്യം സംഭവിച്ചവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നാലാം തലമുറയിൽ കുറച്ചു പേർക്കു മാത്രമേ ബുദ്ധിസ്ഥിരതയുള്ളൂ.പക്ഷെ, അവർ നിരീശ്വരവാദികളും അവിശ്വാസികളുമാണ്. അതിൽ രണ്ടുപേർ മാജിക്കും മന്ത്രവിദ്യയും നടത്തുന്നവരാണ്. ഈ നാലുതലമുറകളിലും കൊലപാതകങ്ങളും ആത്മഹത്യകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യന്റെയും ശത്രുവായ പിശാചിന് തന്നെത്തന്നെ വിട്ടുകൊടുത്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് തലമുറ തലമുറയായി ഈ അനർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. ചില കഠിന പാപങ്ങളുടെ ശിക്ഷയും ശാപങ്ങളും പല തലമുറകളിലെയും സന്താനങ്ങളുടെ മേൽ വന്നുപതിക്കും. എനിക്ക് ഈ കുടുംബത്തെ അറിയാമായിരുന്നുവെങ്കിലും ദൂരെയിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുവാനല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.. 
"ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ പാപം ചെയ്തു; അവർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ അവരുടെ അകൃത്യങ്ങൾ വഹിക്കുന്നു" (വിലാ 5:7)