ജാലകം നിത്യജീവൻ: വി.ബർത്തലോമിയോ

nithyajeevan

nithyajeevan

Monday, August 24, 2015

വി.ബർത്തലോമിയോ

ഓഗസ്റ്റ് 24 - ഇന്ന് അപ്പസ്തോലനും രക്തസാക്ഷിയുമായ 

വി.ബർത്തലോമിയോയുടെ തിരുനാൾ 
വി.ബർത്തലോമിയോ