ജാലകം നിത്യജീവൻ: മദർ തെരേസ

nithyajeevan

nithyajeevan

Saturday, September 5, 2015

മദർ തെരേസ

       സെപ്തംബർ 5 -   ഇന്ന് വാഴ്ത്തപ്പെട്ട മദർ തെരേസയുടെ ഓർമ്മത്തിരുനാൾ 

മദർ തെരേസാ