ജാലകം നിത്യജീവൻ: ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ മഹത്വം - ഈശോയുടെ പ്രബോധനം

nithyajeevan

nithyajeevan

Saturday, April 2, 2011

ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ മഹത്വം - ഈശോയുടെ പ്രബോധനം


ഈശോ അപ്പസ്തോലന്മാരോടു സംസാരിക്കുന്നു: "ഒരു  ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ മഹത്വം വളരെ വലുതാണ്. ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു, അത് പൗരോഹിത്യത്തേക്കാൾ അൽപ്പം മാത്രമേ താണിട്ടുള്ളൂ. പുരോഹിതൻ എവിടെയാണു താമസിക്കുന്നത്? ദേവാലയത്തിൽ. ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ജീവിക്കുന്ന ദേവാലയമായിത്തീരും. പുരോഹിതൻ എന്താണു ചെയ്യുന്നത്? പ്രാർത്ഥന, ത്യാഗപ്രവൃത്തികൾ, വിശ്വാസികളുടെ സംരക്ഷണം എന്നിവയിൽ വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്നു. അതാണവർ ചെയ്യേണ്ടത്... ഒരു  ക്രിസ്ത്യാനി പ്രാർത്ഥനയും പരിത്യാഗവും സഹോദരസ്നേഹവും വഴി ദൈവത്തിനു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു.
 വിവാഹത്തെപ്പറ്റി
മോശയുടെ നിയമത്തിൽ വിവാഹം ഒരു  ഉടമ്പടിയാണ്. പുതിയ ക്രിസ്തീയമതത്തിൽ അത്, മായിച്ചുകളയാൻ കഴിയാത്ത വിശുദ്ധമായ ഒരു കർമ്മമാണ്. അതിന്മേൽ കർത്താവിന്റെ കൃപ താണിറങ്ങട്ടെ. മനുഷ്യരാശിയുടെ വർദ്ധനവിന് ദൈവത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകരായിത്തീരുകയാണ് ഭർത്താവും ഭാര്യയും. യാതൊരു കാരണവശാലും ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ വേർപിരിക്കരുത്. ഞാൻ ഗൗരവമായി പറയുന്നു; എല്ലാ ജീവിതസ്ഥിതിയിലും അവനവന്റെ കുരിശു വഹിക്കണം. വൈവാഹികജീവിതത്തിലും അതു വേണം. വിവാഹം, ഗൗരവമുള്ളതും വിശുദ്ധവുമായ 
കർമ്മമാണ്. അതു തെളിയിക്കുവാൻ ഞാൻ  വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. എന്റെ ആദ്യത്തെ അത്ഭുതം അവിടെച്ചെയ്തു. എന്നാല്‍ അത് ജഡികാസക്തിയിലേക്ക് അധഃപതിച്ചാൽ ദുരിതം! സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള സ്വാഭാവികമായ ഉടമ്പടി, ആദ്ധ്യാത്മികമായ ഉടമ്പടിയായി 
ഉയർത്തപ്പെടട്ടെ. അതുവഴി രണ്ടുപേരുടെ ആത്മാക്കൾ, പരസ്പരം നൽകുന്ന സ്നേഹത്താൽ 
കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുമെന്ന് ശപഥം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവിനു മക്കളെ നൽകുവാൻ സന്താനോൽപ്പാദനം എന്ന കൽപ്പനയ്ക്ക് അനുസരണയുള്ളവരായി അവർ ജീവിക്കുന്നു."