ജാലകം നിത്യജീവൻ: മുഖ്യദൂതന്മാരുടെ തിരുനാൾ.

nithyajeevan

nithyajeevan

Monday, September 29, 2014

മുഖ്യദൂതന്മാരുടെ തിരുനാൾ.

ഇന്ന് മുഖ്യദൂതന്മാരായ വി.മിഖായേൽ, വി.ഗബ്രിയേൽ, വി.റപ്പായേൽ എന്നിവരുടെ തിരുനാൾ.