ജാലകം നിത്യജീവൻ: കാവൽ മാലാഖമാരുടെ തിരുനാൾ

nithyajeevan

nithyajeevan

Thursday, October 2, 2014

കാവൽ മാലാഖമാരുടെ തിരുനാൾ

October 2 -  കാവൽ മാലാഖമാരുടെ തിരുനാൾ 


                    ഇന്ന് കാവൽ മാലാഖമാരുടെ തിരുനാൾ

“He fights for us and asks no thanks, but hides his silent victories and continues to gaze upon God.” 

                                     -Father Faber