ജാലകം നിത്യജീവൻ: പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി

nithyajeevan

nithyajeevan

Sunday, March 2, 2014

പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി

ഈശോ പറയുന്നു:   


                  "ഈ ലോകത്തിലെ തിന്മയുടെ എല്ലാ സാമ്രാജ്യങ്ങളെയും തട്ടിത്തരിപ്പണമാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്കു കഴിയും.  തിന്മയെ പാടെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിനും എന്റെ മക്കളോടൊപ്പം ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവനും വെട്ടിവിഴുങ്ങുവാൻ ഒരുമ്പെട്ടുനിൽക്കുന്ന ആ പത്തു കൊമ്പുകളെയും (ദൈവത്തിന്റെ പത്തു കൽപ്പനകൾക്കെതിരെയുള്ള ദൈവദൂഷണങ്ങൾ) തച്ചുടയ്ക്കുന്നതിനും ആ പ്രാർത്ഥനകൾക്കു കഴിയും. ദുഷ്ടശക്തികൾ വളരെ കരുത്തുള്ളവയാണെങ്കിൽത്തന്നെയും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് അവയെ അതിജീവിക്കാൻ  കഴിയും. നിങ്ങളുടെ സുഗന്ധധൂളികൾക്ക് (ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുയരുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾക്ക്) ഈ ലോകത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയും. ഞാനിതാ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു; നിങ്ങളെത്തന്നെ  വിശ്രമരഹിതരായി പ്രാർഥനാനിരതരായിക്കാൻ അനുവദിക്കുക. അല്ലാത്തപക്ഷം       നിങ്ങൾ പ്രലോഭിതരായിപ്പോകും. പൂർവാധികം ജാഗരൂകരായിരിക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങളെ കൈവെടിയുകയില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും.." 

(From True Life in God by Vassula Ryden)