ജാലകം നിത്യജീവൻ: കുരിശു ചുമന്നവനെ നിൻവഴി തിരയുന്നു ഞങ്ങൾ...

nithyajeevan

nithyajeevan

Wednesday, March 26, 2014

കുരിശു ചുമന്നവനെ നിൻവഴി തിരയുന്നു ഞങ്ങൾ...

 


                                                                                                                                                                      കുരിശു ചുമന്നവനെ നിൻവഴി തിരയുന്നു ഞങ്ങൾ...
കരുണ നിറഞ്ഞവനെ നിൻ കഴൽ തിരയുന്നു ഞങ്ങൾ...