ജാലകം നിത്യജീവൻ: ക്ഷാരബുധൻ

nithyajeevan

nithyajeevan

Wednesday, March 5, 2014

ക്ഷാരബുധൻ

ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിഗ്രഹിക്കുക

(പരിശുദ്ധഅമ്മ ഫാ.സ്റ്റെഫാനോ  ഗോബി വഴി  നൽകുന്ന നോമ്പുകാലസന്ദേശം)


                          "പ്രിയസുതരെ, തിരുസഭ ഈ നോമ്പുകാലത്ത്  നിങ്ങൾക്കു നൽകുന്ന മാനസാന്തരത്തിനായുള്ള ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുക.
                                            ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ സ്വർഗ്ഗീയമാതാവ് നിങ്ങളിൽനിന്ന് പ്രായശ്ചിത്തത്തിന്റെയും മാനസാന്തരത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.  നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ  അർപ്പിക്കേണ്ടത്, എപ്പോഴും ഫലപ്രദമായ ആന്തരിക സ്വയനിഗ്രഹത്തോടുകൂടിയായിരിക്കണം.
                  നിങ്ങളുടെമേലും നിങ്ങളുടെ വഴങ്ങാത്ത ദുർവികാരങ്ങളുടെമേലും ആധിപത്യം നേടുന്നതിന്   നിങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിഗ്രഹിക്കുക.
                        കണ്ണുകൾ മനസ്സിന്റെ യഥാർത്ഥ ദർപ്പണമായിരിക്കട്ടെ! സ്വീകരിക്കാനും തിരസ്കരിക്കാനും വേണ്ടി അവയെ തുറക്കുകയും അടക്കുകയും ചെയ്യുക. പുണ്യത്തിന്റെയും കൃപാവരത്തിന്റെയും പ്രകാശത്തെ സ്വീകരിക്കാനായി കണ്ണുകളെ തുറക്കുക.  തിന്മയ്ക്കും പാപകരമായ പ്രവണതകൾക്കുമെതിരെ അവയെ അടച്ചുകളയുക.
                            നന്മയുടേയും സത്യത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ഭാവങ്ങൾക്കു രൂപം കൊടുക്കുവാൻ നാവു സ്വതന്ത്രമാക്കുക. 
                           സമാധാനത്തിന്റെയും കാരുണ്യത്തിന്റെയും ചിന്തകൾക്കുവേണ്ടി മാത്രം മനസ്സു തുറക്കുക.വിധി കൽപ്പിക്കലും വിമർശനവും മൂലം മനസ്സ് അശുദ്ധമാകാതിരിക്കട്ടെ! 
                               സ്വാർഥതയോടും സൃഷ്ടികളോടും നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തോടുമുള്ള ഹൃദയപക്ഷങ്ങൾക്ക്‌, ഹൃദയം അടച്ചുകളയുക. ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെയും പരസ്നേഹത്തിന്റെയും പൂർണ്ണിമയ്ക്ക് ഹൃദയം തുറന്നുകൊടുക്കുക.
               നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ നിങ്ങളെ അപകടത്തിലാക്കാൻ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ ഓടി അകലേണ്ടതുമായ  കെണികളിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്യുക.
          പരിശുദ്ധിയിലും നിശബ്ദതയിലും വിശ്വസ്തതയിലും അനുദിനം എന്നെ അനുഗമിക്കുക. യേശു നടന്ന അതേ വഴിയിലൂടെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ നയിക്കുന്നത്.                     
      അനുദിനം കുരിശു വഹിച്ചുകൊണ്ടും പെസഹായുടെ പരിപൂർത്തിയിലേക്ക് യേശുവിനെ അനുധാവനം ചെയ്തുകൊണ്ടും നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യേണ്ട കാൽവരിയിലേക്കുള്ള വഴി ഇതത്രേ.."