ജാലകം നിത്യജീവൻ: കുരിശിന്റെ വഴി - പന്ത്രണ്ടാം സ്ഥലം

nithyajeevan

nithyajeevan

Tuesday, April 3, 2012

കുരിശിന്റെ വഴി - പന്ത്രണ്ടാം സ്ഥലം

              ഈശോ കുരിശിൽത്തൂങ്ങി മരിക്കുന്നു
  ഈശോ പറയുന്നു: "എന്റെ രാജ്യം ഈ ലോകത്തിന്റേതല്ല. എങ്കിലും എന്നിൽ   വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ, എന്റെ വചനം സ്വീകരിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ   ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് ദൈവരാജ്യമാണ്; നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം ....  ശത്രുക്കളോടു ക്ഷമിക്കുവിൻ .......... ആന്മനിയന്ത്രണം പാലിക്കുവിൻ .......  സത്യസന്ധത പാലിക്കുവിന്‍ൻ .......  ബലഹീനരെ സഹായിക്കുവിൻ ....... ഔദാര്യമുള്ളവരായിരിക്കുവിൻ  ... ഒരിക്കലും പ്രതികാരം ചെയ്യരുത്. നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്ന കാര്യം ദൈവത്തിനു വിടുക."