ജാലകം നിത്യജീവൻ: വിശുദ്ധ വലിയ യാക്കോബ് ശ്ലീഹാ

nithyajeevan

nithyajeevan

Monday, July 25, 2016

വിശുദ്ധ വലിയ യാക്കോബ് ശ്ലീഹാ

July 25
ഇന്ന്   സെബദീപുത്രനും ആദ്യത്തെ അപ്പസ്തോല രക്തസാക്ഷിയുമായ വിശുദ്ധ വലിയ യാക്കോബ് ശ്ലീഹായുടെ തിരുനാൾ