ജാലകം നിത്യജീവൻ: സാത്താന്റെ തല തകർക്കപ്പെടും

nithyajeevan

nithyajeevan

Sunday, May 29, 2016

സാത്താന്റെ തല തകർക്കപ്പെടും

പരിശുദ്ധ അമ്മ  കഞ്ചിക്കോട് റാണി  വഴി  നൽകിയ സന്ദേശം


മക്കളേ, 

                    എന്റെ വിമലഹൃദയമാകുന്ന സക്രാരിയിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ശക്തി വഴിയും അണുശക്തിയെക്കാൾ പതിന്മടങ്ങ്‌ ശക്തിയുള്ള ജപമാലപ്രാർത്ഥന വഴിയും മാത്രമേ സാത്താന്റെ തല തകർക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. മക്കളേ, ദിവ്യസക്രാരിയുടെ അടുക്കലേക്ക്‌ ഓടിയണയുവിൻ. തിരുമണിക്കൂർ ആരാധന നടത്തുവിൻ. പരിപൂർണ്ണമായ അനുതാപത്തോടും സ്നേഹത്തോടും ഭയഭക്ത്യാദരവോടും കൂടെ സമർപ്പണം നടത്തി ബലിയർപ്പണം നടത്തുവിൻ. അതിൽ പങ്കു പറ്റുവിൻ. അത്ഭുതകരമായ ശക്തിയും ധൈര്യവും പകരുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യനാഥന്റെ ഹൃദയസക്രാരിയിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു തുള്ളി പകരാൻ തൽപ്പരരാകുവിൻ. അനേകം ദൈവദോഷങ്ങളെ അതു ശമിപ്പിക്കും. എന്റെ നിർമലമായ ഉദരത്തിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ മുതൽ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളവും ഉത്ഥാനാനന്തരം മഹിമപ്രതാപത്തോടുകൂടെ ദർശിച്ചപ്പോൾ വരെയും ഇപ്പോൾ നിരന്തരവും ഈ അമ്മ അവിടുത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. ഈശോയോടും അവിടുത്തെ തിരുഹ്രുദയത്തോടും യോജിച്ച് വിശുദ്ധ കുർബാനയിലെ കാരുണ്യവുമായി ഗാഡബന്ധം പുലർത്തി,  എന്റെ വിമലഹൃദയമാകുന്ന ദിവ്യസക്രാരിക്കു ചുറ്റും നിങ്ങളുടെ ജീവിതചക്രം തിരിക്കാൻ ഈ അമ്മയെ അനുവദിക്കുക. തീക്ഷ്ണതയോടെ ജപമാല ചൊല്ലുക. തീർച്ചയായും സാത്താന്റെ തല തകർക്കപ്പെടും. ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന്റെ അമ്മയായ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുതരുന്നു; വിമലഹൃദയവിജയം സാധ്യമാകേണ്ട സമയമായി. ഇരുണ്ട മേഘങ്ങളെ തൂത്തെറിയാൻ സകല ഹൃദയങ്ങളേയും കുടുംബങ്ങളേയും സമുദായങ്ങളെയും ലോകസംവിധാനത്തെത്തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാൻ, ദിവ്യകാരുണ്യനാഥനോടു ചേർന്ന് ബലിയർപ്പണം വഴി, ജപമാല വഴി നമുക്കൊന്നിച്ച് പോരാടാം.. തികച്ചും നവീനവും സമാധാനപരവുമായ ഭൗമിക പറുദീസയുടെ അനുഭവത്തിൽ   പ്രവേശിക്കാൻ വിശ്വസ്തരായ മക്കൾക്ക്‌ സാധിക്കും. അതിനാൽ, ദിവ്യസക്രാരിയുടെയും അൾത്താരയുടെയും അരികിൽ സന്നിഹിതയാകുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമാതാവിനെ ശ്രവിക്കൂ.. അനുസരിക്കൂ..  ഈ ചിത്രവും സന്ദേശവും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരെയും അവരുടെ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളെയും ഞാൻ ഈശോയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടുനിറയ്ക്കും. ഇതു സ്ഥാപിക്കുന്ന ഇടങ്ങൾ, സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. മക്കളേ,  ദിവ്യകാരുണ്യനാഥനായി, ഹോമിക്കപ്പെട്ട ബലിവസ്തുവായിക്കഴിയുന്ന ഈശോയോടു ചേർന്ന് ഈ അമ്മയും നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. കാരുണ്യത്തിന്റെ സക്രാരികളായി പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും സംജാതമാക്കുവാൻ പ്രാർഥനയിലും പരിശുദ്ധിയിലും മുന്നേറുവിൻ.."