ജാലകം നിത്യജീവൻ: മൂന്നാം ഫാത്തിമാരഹസ്യം വെളിപ്പെടുന്നു?

nithyajeevan

nithyajeevan

Monday, February 1, 2016

മൂന്നാം ഫാത്തിമാരഹസ്യം വെളിപ്പെടുന്നു?

                   സി.ലൂസിയ,  തന്റെ ബിഷപ്പിന്റെ ആജ്ഞയ്ക്കു വിധേയപ്പെട്ടും  ദൈവമാതാവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളനുസരിച്ചും 1944  ജനുവരി മാസത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതും 1960 ൽ വിശ്വാസികളെ അറിയിക്കേണ്ടിയിരുന്നതുമായ    ഫാത്തിമായിലെ മൂന്നാം രഹസ്യം,  ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ മാർപ്പാപ്പായായിരുന്ന ജോൺ ഇരുപത്തിമൂന്നാമൻ വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല. 1963 ൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിര്യാണത്തെത്തുടർന്ന് മാർപ്പാപ്പയായ പോൾ ആറാമൻ, 1965 ൽ 
ഫാത്തിമായിലെ  മൂന്നാം രഹസ്യമടങ്ങുന്ന സി.ലൂസിയായുടെ കത്തു വായിച്ചെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടോ അതു വെളിപ്പെടുത്താനാഗ്രഹിക്കാതെ വത്തിക്കാൻ ആർക്കൈവ്സിലേക്കു തിരിച്ചയയ്ക്കുകയാണുണ്ടായത്‌.   
              1978 ൽ പോൾ ആറാമൻ പാപ്പാ കാലം ചെയ്തു.  അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമിയായി വന്ന ജോൺ പോൾ ഒന്നാമൻ പാപ്പാ 1978 ഓഗസ്റ്റ് 26 ന് സ്ഥാനമേറ്റെങ്കിലും 33 ദിവസത്തെ വാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം സെപ്റ്റംബർ 28 ന് കാലം ചെയ്തു.  തുടർന്നുവന്ന ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ പാപ്പായും 1981 മെയ്‌ 13ന്  അദ്ദേഹത്തിനു നേരെ വധശ്രമം ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ഇതെപ്പറ്റി മൗനം അവലംബിച്ചു. വധശ്രമത്തിൽ നിന്നും അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടശേഷം ജോൺപോൾ പാപ്പാ മൂന്നാം ഫാത്തിമാരഹസ്യത്തെപ്പറ്റി ലഭ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും പഠിക്കുകയും 1982 മെയ് 13 ന് ലോകം മുഴുവനെയും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വിമലഹൃദയത്തിനു  പ്രതിഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു.  എന്നാൽ സി.ലൂസിയായുടെ കത്തിലെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുവാൻ  രണ്ടായിരാമാണ്ട്‌ വരെ അദ്ദേഹവും തയാറായില്ല.  
  2000 ജൂൺ മാസത്തിൽ വത്തിക്കാൻ പരസ്യപ്പെടുത്തിയ രേഖകൾ  പ്രകാരം, ഫാത്തിമായിലെ  മൂന്നാം രഹസ്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സി.ലൂസിയായുടെ വിവരണം ഇപ്രകാരമാണ്:  
    "ഞാൻ മുൻപു വിവരിച്ച ആദ്യത്തെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾക്കു ശേഷം,  പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ഇടതുവശത്ത്‌ അൽപ്പം മുകളിലായി, ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു വാൾ  ഇടതുകൈയിലേന്തിയ ഒരു മാലാഖയെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു.  ആ വാളിൽനിന്ന്  ലോകത്തെ ചാമ്പലാക്കാനെന്നോണം  തീജ്വാലകൾ പുറപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു.. "