ജാലകം നിത്യജീവൻ: ദിവ്യകാരുണ്യത്തിരുനാൾ

nithyajeevan

nithyajeevan

Sunday, June 7, 2015

ദിവ്യകാരുണ്യത്തിരുനാൾ

ഇന്ന്   ദിവ്യകാരുണ്യത്തിരുനാൾ പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന്‌ എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ...
ഒരു പഴയ ഗാനം 

കരുണാകരനീശോ  നര-
ഗണത്തെ സ്നേഹിച്ചതിനാൽ,
കരളലിഞ്ഞു രാപ്പകൽ ശുദ്ധ-കുർബാനയിലിരിക്കുന്നു ..

എന്നെ ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ എന്നിലും 
ഞാനവനിലും ജീവിക്കും
എന്നരുൾ ചെയ്തു സ്ഥാപിച്ച ശുദ്ധ -
കുർബാനയിലിരിക്കുന്നു ..

പിതാക്കൾ പണ്ടു വനത്തിൽ 
മന്നാ ഭക്ഷിച്ചു; അവർ മരിച്ചു;
അതുപോലല്ല ഈയപ്പം 
ഭക്ഷിക്കുന്നവർ നിത്യം ജീവിക്കും..