ജാലകം നിത്യജീവൻ

nithyajeevan

nithyajeevan

Sunday, May 23, 2010

സമർപ്പണം
പരിശുദ്ധ പരമ ത്രിത്വത്തിനും പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്കും.
മധ്യസ്ഥർ- വി.യൗസേപ്പ് പിതാവും വിശുദ്ധ മിഖായേലും.
പ്രത്യേക മധ്യസ്ഥർ   -   വിശുദ്ധ ശിമയോൻ ശ്ലീഹായും വിശുദ്ധ മറിയം മഗ്ദലനായും.
                                               
  23-05-2010

ഇന്ന് പെന്തക്കോസ്ത തിരുനാൾ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്തുതിയും ആരാധനയും. പരിശുദ്ധ പരമ ത്രിത്വത്തിനു് ആരാധന.